OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

W imprezach turystycznych organizowanych przez Travel & More Katarzyna Wlaźlak z siedzibą w Warszawie zwanej dalej organizatorem obowiązujące od 01.10.2022 r.

 1. Informacje ogólne.

Organizatorem imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z dnia

29.08.1997 z późniejszymi zmianami jest Biuro Podróży Travel & More Katarzyna Wlaźlak, zwana dalej: „Travel & More”.

Dane organizatora: Travel & More Katarzyna Wlaźlak z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 111A, 02-707 Warszawa, NIP: 7722361774, REGON: 361142677, wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 2540. Organem rejestrowym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Posiada obowiązkową gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki o numerze COR305182 na sumę gwarancyjną 229 445 zł wydaną przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. Beneficjentem środków z tej polisy ubezpieczeniowej jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Stronami Umowy są Organizator i Klient – uczestnik Imprezy. Klientami są również uczestnicy imprezy wpisani przez Klienta w Umowie jako Uczestnicy Imprezy. W imieniu Klienta – osoby niepełnoletniej mającej być uczestnikiem Imprezy, Umowę podpisuje jego przedstawiciel ustawowy. Przedstawiciel ustawowy inny niż rodzic ma obowiązek wykazania za pomocą dokumentu urzędowego prawo do opieki nad niepełnoletnim.

Prawa i obowiązki Uczestników, Rodziców Uczestników oraz Travel & More określają wydane w oparciu o art. 384 KC i ustawę o usługach turystycznych „Ogólne Warunki Uczestnictwa” w imprezach turystycznych organizowanych przez Travel & More oraz warunki określone w sekcji „REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZACH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19” na stronie internetowej www.travelandmore.pl (dalej łącznie zwane „Warunkami”) stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych organizowanych przez Travel & More. Warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych organizowanych przez Travel & More i zamieszczonych w katalogu, innych materiałach pisemnych Travel & More oraz na stronie internetowej Travel & More, w tym odpowiednio wycieczek lokalnych (fakultatywnych). Przy zawieraniu umowy–zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania „Ogólnych Warunków Uczestnictwa”, „REGULAMINU UCZESTNICTWA W OBOZACH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19”, „Ogólnych Warunków Ubezpieczenia” i informacji zawartych na stronie danego wyjazdu. Podpisanie umowy–zgłoszenia oznacza, że Uczestnik (w imieniu własnym i pozostałych Uczestników z umowy-zgłoszenia) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy.

 1. Zawarcie umowy.

Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Travel & More następuje z chwilą dokonania przez Klienta rezerwacji mailowo lub telefonicznie i po dokonaniu wpłaty wymaganej zaliczki na konto bankowe Travel & More:
Alior Bank SA: 79 2490 0005 0000 4530 9922 5392 

Dokumentem potwierdzającym złożenie rezerwacji jest Umowa wysyłana poprzez e-maila. Umowa prawnie obowiązuje dla organizatora turystyki zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r.

Wszelkie drukowane w niniejszych dokumentach informacje i Ogólne Warunki Uczestnictwa

dołączone do tych dokumentów oraz zamieszczone na stronie internetowej www.travelandmore.pl są zgodne z ww. ustawą. Uczestnik poprzez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej): 

 • akceptuje niniejszą umowę po jej podpisaniu przez Uczestnika imprezy turystycznej i odesłaniu jej skanu na adres e-mail: [email protected] w terminie 24 godzin od jej otrzymania.
 • akceptuje REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZACH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 
 • potwierdza otrzymanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia WIENER dla Klientów Biura Podróży Travel & More, o których mowa w pkt 7. Ogólnych Warunków Uczestnictwa oraz zapoznanie się z nimi i zaakceptowanie ich treści (dotyczy Uczestników wykupujących ubezpieczenie).

Uczestnictwo w imprezie osoby niepełnoletniej wymaga wyrażenia pisemnej zgody jej opiekunów prawnych na karcie kwalifikacyjnej Organizatora oraz wypełnienia karty kwalifikacyjnej Organizatora i dostarczenia jej na miejsce zbiórki. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe zgłoszenie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 1. Zasady płatności.

Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% kwoty całości imprezy (lub innej kwoty jeśli jest określona w ofercie) w ciągu 24 godzin od daty dokonania rezerwacji. Uczestnik zobowiązany jest przesłać bankowy dowód wpłaty e-mailem w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji na adres e-mail: [email protected]. Pozostałą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy określony w zawartej z Uczestnikiem

umowie w terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. 

W przypadku zakupu imprezy turystycznej w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całej ceny w momencie rezerwacji. 

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Travel & More zastrzega sobie prawo do anulowania niezapłaconej rezerwacji. 

Travel & More zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy turystycznej do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy w przypadku udokumentowanego podwyższenia ceny z jednej z następujących przyczyn: wzrost kosztów transportu, kursów walut, taryf i opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za usługi jak lotniskowe, załadunkowe, przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. Travel & More jest zobowiązane do poinformowania o zmianie ceny Uczestnika w formie pisemnej poprzez pocztę elektroniczną. 

 1. Ceny, oferty first minute, last minute i promocje.

Cena na zawartej umowie jest wiążąca i uczestnik nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki jeśli przed lub po zawarciu umowy z uczestnikiem cena danej wycieczki została obniżona z powodu ofert first minute, last minute lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Travel & More. Ceny podane w dewizach przeliczane są wg kursu  walut: sprzedaż pieniędzy banku Alior Bank SA obowiązującego w dniu dokonania wpłaty. Cena imprezy obejmuje wyłącznie świadczenia zawarte w ofercie na stronie internetowej odnośnie danego wyjazdu. 

Cena nie obejmuje m.in. opłat paszportowych, wizowych, bankowych, lotniskowych, dojazdu na miejsce zbiórki i z powrotem, innych usług indywidualnie zamawianych przez Uczestnika, rozmów telefonicznych, opłat bagażowych,indywidualnych mandatów, napiwków.

 1. Świadczenia i zmiany w świadczeniach.

Uczestnik ma prawo do świadczeń wyszczególnionych w ofercie konkretnego wyjazdu Travel & More. Warunkiem realizacji opłaconych świadczeń jest posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość: paszport lub dowód osobisty oraz legitymacja studencka, legitymacja szkolna jeśli takową posiada, wymaganych wiz czy szczepień ochronnych.

 Travel & More nie dokonuje zwrotu ceny imprezy ani wartości poszczególnych świadczeń objętych umową, jeżeli Uczestnik nie uczestniczył w całości lub w części imprezy, czy też nie

wykorzystał w całości lub w części opłaconych świadczeń w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, jak np. nieposiadanie wymaganych dokumentów, spóźnienie się na miejsce zbiórki, dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy, niewykorzystanie wszystkich posiłków.

Gdyby po zawarciu umowy nastąpiły nieprzewidziane przez Travel & More odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych na stronie internetowej lub umowie-zgłoszeniu, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym przed rozpoczęciem podróży. W sytuacji, gdy zmianie podlegają istotne warunki Uczestnik powinien po otrzymaniu zawiadomienia o zmianach warunków umowy poinformować Travel & More na trwałym nośniku w terminie określonym w tym zawiadomieniu czy przyjmuje proponowaną zmianę czy odstępuje od umowy. W przypadku niepoinformowania Travel & More o ewentualnym przyjęciu proponowanych zmian lub odstąpieniu od umowy, przyjmuje się, że zmiany warunków zostały zaakceptowane.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika w trakcie trwania danej imprezy turystycznej Travel & More nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Travel & More (pilota, rezydenta) w momencie powstania nieprawidłowości, lub w przypadku braku możliwości poinformowania przedstawiciela, bezpośrednio Travel & More. Wówczas Travel & More wykona w ramach tej imprezy, bez obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Uczestnik może żądać obniżenia ustalonej ceny imprezy. Przedstawiciel Travel & More obsługujący imprezę turystyczną nie jest upoważniony do rozpatrywania reklamacji.

 1. Bagaż.

Biuro wprowadza limit bagażu Uczestnika na wszystkie wyjazdy autokarowe i lotnicze.

Dla letnich wyjazdów autokarowych: 1 sztuka bagażu głównego o wadze do 20 kg (maksymalne wymiary, czyli wysokość + długość + szerokość nie mogą przekraczać 145 cm).

Dla zimowych wyjazdów autokarowych: 1 sztuka bagażu głównego o wadze do 20 kg (maksymalne wymiary, czyli wysokość + długość + szerokość nie mogą przekraczać 145 cm), 

1 sztuka bagażu podręcznego o wadze do 5 kg oraz 1 komplet sprzętu na osobę (kask / narty / kijki / buty lub kask / deska / buty).

W przypadku wyjazdów lotniczych uzależnione jest to indywidualnie od linii lotniczej.

Powyższe ograniczenia wynikają z maksymalnej ładowność autokaru, która jest ściśle limitowana prawem transportowym, Travel & More / przewoźnik ma prawo odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany wyżej limit. W przypadku nadbagażu klient ma obowiązek dopłaty wg. stawek Travel & More. Szczegółowe informacje w sekcji „Uwagi”.

 1. Ubezpieczenie.

Travel & More zawarło stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymagane przez ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami.

Wszyscy Uczestnicy imprez zbiorowych są ubezpieczeni w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (adres: ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa) przy czym stronami umowy ubezpieczeniowej są Towarzystwo Ubezpieczeniowe i Uczestnik. Pakiet ubezpieczeniowy na terenie Polski zawiera ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – do kwoty 12.000 zł, zaś uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczeni są od kosztów leczenia (KL) – do kwoty 20.000 EUR, od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do kwoty 1.000 EUR.

Zawierając umowę-zgłoszenie uczestnictwa, klient deklaruje za siebie i innych uczestników imprezy, na rzecz których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na imieniu własnym i tych uczestników, że akceptują warunki ubezpieczenia. Pełne Warunki Ubezpieczenia dostępne są na stronie www.travelandmore.pl. Uczestnik deklaruje również (w imieniu swoim oraz pozostałych Uczestników z umowy-zgłoszenia), że stan zdrowia umożliwia udział Uczestników w imprezie.

W uzasadnionych przypadkach Travel & More sugeruje Uczestnikom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia w szerszym zakresie. Niedopełnienie obowiązku zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczeniowej (np. z tytułu uprawiania sportów ekstremalnych lub wartościowego bagażu) obciąża tylko i wyłącznie uczestnika.

W cenie imprezy turystycznej nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w przypadku choroby lub zdarzenia losowego. Istnieje możliwość dokupienia Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji.

Klient deklaruje w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych tych osób wyszczególnionych na umowie i wniosku o ubezpieczenie przez: Biuro Podróży Travel & More Katarzyna Wlaźlak – Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te Klient podaje dobrowolnie i przysługuje mu prawo wglądu i modyfikacji danych.

 1. Prawa uczestnika.

W wyniku zaistnienia uchybień w trakcie realizacji imprezy, Uczestnik ma prawo i obowiązek poinformowania pilota, rezydenta, lub wychowawcę kolonijnego Travel & More o zauważonych uchybieniach oraz żądania podjęcia środków naprawczych. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach Uczestnik może złożyć organizatorowi turystyki reklamację w

terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacja Uczestnika powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym lub e-mailem (nie faxem) na adres siedziby Travel & More ([email protected]). Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zauważonych uchybień oraz propozycję zadośćuczynienia. Reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do siedziby Travel & More. Powodem reklamacji Uczestnika nie mogą być uchybienia, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności tj. takie, które wynikają wyłącznie z działań lub zaniechań Uczestnika, osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć, ani ich uniknąć oraz szkód wywołanych działaniem siły wyższej.

 1. Odpowiedzialność Uczestnika.

Od momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej Uczestnik podlega zaleceniom przedstawicieli Travel & More odnoszących się do realizacji programu.

Każdy z uczestników ma obowiązek posiadania niezbędnych dokumentów (ważnego paszportu lub dowodu osobistego w zależności od wymagań kraju w którym realizowana jest

impreza turystyczna, legitymacji uczniowskiej), a także potrzebnych wiz, szczepień. Wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport. Przy wyjeździe poza Unię Europejską musi posiadać ważny paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Osobom posługującym się paszportem tymczasowym lub dyplomatycznym, Travel & More zaleca przed dokonaniem rezerwacji kontakt z placówką

dyplomatyczną kraju docelowego z racji możliwych ograniczeń formalnych związanych z takim paszportem.

Uczestnik ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, celnych oraz dewizowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także w krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów porządkowych oraz bezpieczeństwa w miejscu zakwaterowania i w środkach transportu, które są określone w regulaminach poszczególnych obiektów lub przez przewoźników. Wszelkie odstępstwa i nieprzestrzeganie wyżej wymienionych przepisów może spowodować bezpowrotne usunięcie Uczestnika z imprezy turystycznej w trybie natychmiastowym. W takich sytuacjach Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego pokrycia kosztów powrotu do miejsca zamieszkania, bez prawa do otrzymania zwrotu kosztów od Travel & More za niewykorzystane świadczenia i utracone dni imprezy turystycznej.

Uczestnik ma obowiązek opłacenia wszystkich kosztów związanych z lokalnymi opłatami (m.in. opłata dewizowa, kaucje, opłaty klimatyczne, rachunki za telefony w pokojach hotelowych, minibarek, wyrządzone zniszczenia etc.). Wszystkie nieuregulowane płatności mogą skutkować wystąpienia z pozwem przez Travel & More.

Klient kolonii /obozu młodzieżowego podporządkuje się regulaminowi kolonii lub obozu oraz zaleceniom i wskazówkom wychowawców, kierownika kolonii, pilota, względnie osób szczególności zabronione jest posiadanie i palenie tytoniu, posiadanie i zażywanie narkotyków, posiadanie i picie alkoholu oraz samowolne oddalanie się od grupy. W przypadku poważnego naruszenia reguł kolonii /obozu Organizator może rozwiązać z Klientem umowę w trybie natychmiastowym i skreślić go z listy obozu. Wszelkie koszty  związane z dalszym pobytem i powrotem obciążają Klienta. Opiekunowie prawni Klienta niepełnoletniego zobowiązani są odebrać go w przeciągu 24 godz. na własny koszt. W przypadku nieodebrania skreślonego z listy Klienta Biuro zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opieką właściwych władz (konsulat, policja).

Klienci kolonii /obozu zobowiązani są do dbania o czystość w zajmowanych przez siebie pokojach. Organizator zapewnia sprzątanie tylko w pomieszczeniach sanitarnych.

Klient lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.

 1. Odpowiedzialność organizatora.

Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

 1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
 2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo,
 3. siłą wyższą

Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jednakże w wysokości nie wyżej niż równowartość ceny imprezy turystycznej. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy szkód na osobie.

Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z winy klienta.

Na koloniach i obozach ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, odtwarzacze i gry elektroniczne) oraz pieniądze należy przekazać do depozytu opiekunom.

Opiekę nad grupą na koloni/obozie sprawuje kierownik pedagogiczny i wychowawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizator nie zapewnia opieki pilota na wyżej wymienione imprezy, chyba że w umowie lub programie imprezy zaznaczono inaczej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy autokaru i rozkładu lotu. W czasie przejazdu może nastąpić przesiadka do autokaru docelowego. Przejazdy „antenowe” czyli dojazdy z miejscowości nie leżących na trasie przejazdu autokaru docelowego również wiążą się z koniecznością przesiadek na trasie – mogą odbywać się transportem zastępczym np. mikrobusem, PKP lub samochodami osobowymi. Na przystankach mogą wystąpić opóźnienia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 1. Odwołanie imprezy turystycznej.

Travel & More zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej z powodu braku wymaganego minimum uczestników stanowiącego 30 osób w danym terminie na dany kierunek, co może nastąpić jednak nie później niż 20 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. O odwołaniu imprezy Travel & More niezwłocznie powiadamia Uczestnika drogą mailową lub

telefonicznie. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie, a jedynie zwrot wpłaconej kwoty

za imprezę lub może zostać zaproponowane świadczenie zastępcze w postaci udziału w innej imprezie. 

Travel & More zastrzega sobie prawo do odwołania przejazdu z danego przystanku, w przypadku braku wymaganego minimum uczestników stanowiącego 15 osób, co może nastąpić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. O zmianie miejsca wsiadania Travel & More niezwłocznie powiadamia Uczestnika drogą mailową lub telefonicznie.

Travel & More zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy niezależnie od terminu jej rozpoczęcia z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, strajki, rozruchy, ataki terrorystyczne, brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestników) bez ponoszenia kosztów. W takim przypadku Uczestnik może żądać wpisania go na listę uczestników innej imprezy lub zwrotu dokonanej wpłaty, Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie.

 1. Rezygnacja z imprezy turystycznej lub zmiana terminu.

Klient przed rozpoczęciem może zrezygnować z imprezy turystycznej. Konieczne jest pisemne poinformowanie biura o rezygnacji z imprezy. Za datę dostarczenia informacji uznaje się datę wpłynięcia korespondencji do Travel & More. Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu poniesionych kosztów przez Travel & More koniecznych do podjęcia przygotowań do organizacji imprezy turystycznej. Travel & More na podstawie ukształtowanych historycznie danych ustala następujące koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej umowy:

 • do 31 dni przed dniem wyjazdu – 30 % ceny imprezy;
 • od 30 do 15 dni przed datą wyjazdu – 50% ceny imprezy;
 • od 14 do 8 dni przed datą wyjazdu – 70% ceny imprezy;
 • od 7 do 3 dni przed datą wyjazdu – 80% ceny imprezy;
 • na 2 dni przed datą wyjazdu lub później – 95% ceny imprezy.

Zwrotu po wszystkich potrąceniach Travel & More dokonuje do 14 dni roboczych po zakończeniu imprezy turystycznej, której dotyczy zwrot.

UWAGA! Travel & More informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Przedmiotem ubezpieczenia, dostępnego za dodatkową opłatą, są koszty rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Pełna treść dotycząca ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji dostępnych na stronie internetowej travelandmore.pl.

 1. Zmiana uczestnika imprezy turystycznej.

Impreza autokarowa.

Klient ma prawo przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków wynikających z umowy jest skuteczne, jeżeli Klient na piśmie zawiadomi o zmianach Travel & More co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej oraz uiści opłatę manipulacyjną. Za datę dostarczenia informacji uznaje się datę wpłynięcia korespondencji do Travel & More. Opłata manipulacyjna ustalana jest w zależności od kosztów poniesionych przez organizatora  turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej, nie mniej niż 100 zł. Za zapłatę całości ceny imprezy turystycznej oraz opłaty manipulacyjnej związanej ze zmianą uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

Impreza samolotowa.

W przypadku imprez realizowanych samolotem rejsowym/liniowym/czarterowym powyższe warunki zmiany i rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty zmian (terminu, uczestnika itp.) oraz rezygnacji naliczone przez Travel & More będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się

skontaktować z Travel & More w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.

 1. Ochrona danych osobowych.

Travel & More informuje, że administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Travel & More Katarzyna Wlaźlak z w siedzibą ul. Puławska 111A, 02-707 Warszawa. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji umowy zawartej z Travel & More Katarzyna Wlaźlak oraz w celu marketingu produktów oraz usług. Podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom jedynie w celu realizacji umowy, w tym liniom lotniczym, autokarowym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, agentom współpracującym z Travel & More Katarzyna Wlaźlak na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, kontrahentom zagranicznym, w celu realizacji zawartej umowy z Travel & More Katarzyna Wlaźlak. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania.

 1. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.). Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd. Nieważność pojedynczych postanowień umowy-zgłoszenia lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy.

Nabywca wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb Biura zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz upoważnia Biuro do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Nabywca ma prawo wglądu i korekty danych dotyczących jego osoby.

Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 01.10.2022 roku.