OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

w imprezach turystycznych organizowanych przez Travel & More Sp. z o.o.  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim zwanej dalej organizatorem obowiązujące od 01.09.2017r.

 

 1. Informacje ogólne.

 

Organizatorem imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami jest Biuro Podróży Travel & More Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim zwana dalej: „Travel & More”. Dane organizatora: Travel & More Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Przemysłowa nr 4, lok 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do KRS pod numerem 0000686148, NIP 5291817581, wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 1936. Organem rejestrowym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Prawa i obowiązki Uczestników oraz Travel & More określają wydane w oparciu o art. 384 KC i ustawę o usługach turystycznych „Ogólne Warunki Uczestnictwa” w imprezach turystycznych organizowanych przez Travel & More Sp. z o.o. „Ogólne Warunki Uczestnictwa” oraz warunki określone w sekcji „Uwagi” na stronie internetowej www.travelandmore.pl (dalej łącznie zwane „Warunkami”) stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych organizowanych przez Travel & More. Warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych organizowanych przez Travel & More i zamieszczonych w katalogu, innych materiałach pisemnych Travel & More oraz na stronie internetowej Travel & More, w tym odpowiednio wycieczek lokalnych (fakultatywnych). Przy zawieraniu umowy–zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania „Ogólnych Warunków Uczestnictwa” i informacji zawartych w sekcji „Uwagi”. Podpisanie umowy–zgłoszenia oznacza, że Uczestnik (w imieniu własnym i pozostałych Uczestników z umowy-zgłoszenia) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy.

 

 1. Zawarcie umowy.

 

Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Travel & More następuje z chwilą dokonania przez Klienta rezerwacji w systemie rezerwacyjnym na stronie internetowej www.travelandmore.pl i po dokonaniu wpłaty wymaganej zaliczki na konto bankowe Travel & More. Dokumentem potwierdzającym złożenie rezerwacji jest Umowa wygenerowana w zakładce Moje konto po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego przez Klienta. Wygenerowana umowa jest drukowana automatycznie z systemu komputerowego i jest prawnie obowiązująca dla organizatora turystyki zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r.

Wszelkie drukowane w niniejszych dokumentach informacje i Ogólne Warunki Uczestnictwa dołączone do tych dokumentów oraz zamieszczone na stronie internetowej www.travelandmore.pl są zgodne z ww. ustawą. Uczestnik przez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej):

 • akceptuje niniejszą umowę po jej podpisaniu przez Uczestnika imprezy turystycznej i odesłaniu jej scanu na adres e-mail:bok@travelandmore.pl w terminie 24 godzin od jej wygenerowania.
 • potwierdza otrzymanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AXA dla Klientów Biura Podróży Travel & More, o których mowa w pkt 7. Ogólnych Warunków Uczestnictwa oraz zapoznanie się z nimi i zaakceptowanie ich treści (dotyczy Uczestników wykupujących ubezpieczenie).

 

 1. Zasady płatności.

 

Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% kwoty całości imprezy (lub innej kwoty jeśli jest określona w ofercie) w ciągu 24 godzin od daty dokonania rezerwacji. Uczestnik zobowiązany jest przesłać bankowy dowód wpłaty e-mailem w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji na adres e-mail: bok@travelandmore.pl. Pozostałą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy określony w zawartej z Uczestnikiem umowie w terminie
31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. W przypadku zakupu imprezy turystycznej w terminie krótszym niż 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całej ceny w momencie rezerwacji. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Travel & More zastrzega sobie prawo do anulowania niezapłaconej rezerwacji. Travel & More zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy turystycznej do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy w przypadku udokumentowanego podwyższenia ceny z jednej z następujących przyczyn: wzrost kosztów transportu, kursów walut, taryf i opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za usługi jak lotniskowe, załadunkowe, przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. Travel & More jest zobowiązane do poinformowania o zmianie ceny Uczestnika w formie pisemnej poprzez pocztę elektroniczną. Uczestnik w terminie 7 dni od zawiadomienia dokonanego przez Travel & More ma prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu wniesionych przez niego opłat.

 

 1. Ceny, oferty first minute, last minute i promocje.

 

Cena na zawartej umowie jest wiążąca i uczestnik nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki jeśli przed lub po zawarciu umowy z uczestnikiem cena danej wycieczki została obniżona z powodu ofert first minute, last minute lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Travel & More. Ceny podane w dewizach przeliczane są wg kursu walut: sprzedaż pieniądzy banku ING Bank Śląski SA obowiązującego w dniu dokonania wpłaty. Cena imprezy obejmuje wyłącznie świadczenia zawarte w ofercie na stronie internetowej odnośnie danego wyjazdu. Cena nie obejmuje m.in. opłat paszportowych, wizowych, bankowych, lotniskowych, dojazdu na miejsce zbiórki i z powrotem, innych usług indywidualnie zamawianych przez Uczestnika, rozmów telefonicznych, opłat bagażowych, indywidualnych mandatów, napiwków.

 

 1. Świadczenia i zmiany w świadczeniach.

 

Uczestnik ma prawo do świadczeń wyszczególnionych w ofercie konkretnego wyjazdu Travel & More. Warunkiem realizacji opłaconych świadczeń jest posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość: paszport lub dowód osobisty oraz legitymacja studencka jeśli takową posiada, wymaganych wiz czy szczepień ochronnych. Travel & More nie dokonuje zwrotu ceny imprezy ani wartości poszczególnych świadczeń objętych umową, jeżeli Uczestnik nie uczestniczył w całości lub w części imprezy, czy też nie wykorzystał w całości lub w części opłaconych świadczeń w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, jak np. nieposiadanie wymaganych dokumentów, spóźnienie się na miejsce zbiórki, dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy, niewykorzystanie wszystkich posiłków.

Gdyby po zawarciu umowy nastąpiły nieprzewidziane przez Travel & More odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych na stronie internetowej lub umowie-zgłoszeniu, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym przed rozpoczęciem podróży. W sytuacji, gdy zmianie podlegają istotne warunki Uczestnik powinien niezwłocznie po otrzymaniu informacji w tym zakresie od Travel & More poinformować Travel & More, czy przyjmuje proponowaną zmianę lub odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. W przypadku niepoinformowania Travel & More o ewentualnym przyjęciu proponowanych zmian lub odstąpieniu od umowy, przyjmuje się, że zmiany warunków zostały przyjęte dorozumianie.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika w trakcie trwania danej imprezy turystycznej Travel & More nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Travel & More (pilota, rezydenta) w momencie powstania nieprawidłowości, lub w przypadku braku możliwości poinformowania przedstawiciela, bezpośrednio Travel & More. Wówczas Travel & More wykona w ramach tej imprezy, bez obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Uczestnik może żądać obniżenia ustalonej ceny imprezy. Przedstawiciel Travel & More obsługujący imprezę turystyczną nie jest upoważniony do rozpatrywania reklamacji.

 

 1. Bagaż.

 

Biuro wprowadza limit bagażu Uczestnika na wszystkie wyjazdy autokarowe i lotnicze.

Dla letnich wyjazdów autokarowych: 1 sztuka bagażu głównego o wadze do 20 kg (maksymalne wymiary, czyli wysokość + długość + szerokość nie mogą przekraczać 145 cm) oraz 1 sztuka bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.

Dla zimowych wyjazdów autokarowych: 1 sztuka bagażu głównego o wadze do 20 kg (maksymalne wymiary, czyli wysokość + długość + szerokość nie mogą przekraczać 145 cm), 1 sztuka bagażu podręcznego o wadze do 5 kg oraz 1 komplet sprzętu na osobę (kask / narty / kijki / buty lub kask / deska / buty).

W przypadku wyjazdów lotniczych uzależnione jest to indywidualnie od linii lotniczej.

Powyższe ograniczenia wynikają z maksymalnej ładowność autokaru, która jest ściśle limitowana prawem transportowym, Travel & More / przewoźnik ma prawo odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany wyżej limit. W przypadku nadbagażu klient ma obowiązek dopłaty wg. stawek Travel & More. Szczegółowe informacje w sekcji „Uwagi”.

Travel & More zawarło stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymagane przez ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami.

Wszyscy Uczestnicy imprez zbiorowych są ubezpieczeni w AXA Ubezpieczenie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa) przy czym stronami umowy ubezpieczeniowej są Towarzystwo Ubezpieczeniowe i Uczestnik. Pakiet ubezpieczeniowy zawiera:

 • Imprezy turystyczne poza granicą: KL (koszty leczenia) wraz z assistance do 20 000 EUR, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) do 2 000 EUR, BP (bagaż podróżny) do 200 EUR, KR (koszty ratownictwa) do 5 000 EUR, OCs (odpowiedzialność cywilna związana z uprawianiem sportów) do 10 000 EUR, SS (sprzęt sportowy) do 700 EUR;
 • Imprezy turystyczne na terenie RP: NWS (śmierć w następstwie NNW) do 30 000 PLN, NWI (inwalidztwo w następstwie NNW) do 30 000 PLN, NWU (uszczerbek w następstwie NNW) do 30 000 PLN, KL (koszty leczenia) w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie RP do 750 PLN.

Zawierając umowę-zgłoszenie uczestnictwa, Uczestnik deklaruje (w imieniu swoim oraz pozostałych Uczestników z umowy-zgłoszenia), że stan zdrowia umożliwia udział Uczestników w imprezie. Zgodnie ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia AXA Ubezpieczenie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ubezpieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania i kosmetyki). Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby podróżnej, zniszczenia lub utraty m.in. pieniędzy w gotówce, papierów wartościowych, kart płatniczych, biżuterii, dzieł sztuki, sprzętu profesjonalnego: audio, foto-video lub komputerowego, oprogramowania komputerowego, akcesoriów samochodowych, sprzętu sportowego itp. Więcej informacji na temat ubezpieczeń znajduje się w sekcji „Ogólne warunki ubezpieczenia” z którymi każdy Uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznać się za pośrednictwem strony internetowej www.travelandmore.pl przed wyjazdem. Powyższy zakres ubezpieczenia stanowi wariant podstawowy, wynikający z treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży. Ubezpieczenie powyższe nie obejmuje m.in.: leczenia następstw chorób przewlekłych, leczenia następstw zdarzeń po spożyciu alkoholu lub środków odurzających i innych zawartych w OWU. W uzasadnionych przypadkach Travel & MORE sugeruje Uczestnikom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia w szerszym zakresie. Nie dopełnienie obowiązku zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczeniowej (np. z tytułu uprawiania sportów ekstremalnych lub wartościowego bagażu) obciąża tylko i wyłącznie uczestnika.

W cenie imprezy turystycznej nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w przypadku choroby lub zdarzenia losowego.

W wyniku zaistnienia uchybień w trakcie realizacji imprezy, Uczestnik ma prawo i obowiązek poinformowania pilota lub rezydenta Travel & More o zauważonych uchybieniach oraz żądania podjęcia środków naprawczych. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach Uczestnik może złożyć organizatorowi turystyki reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacja Uczestnika powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym (nie faxem i nie e-mailem) na adres siedziby Travel & More. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zauważonych uchybień oraz propozycję zadośćuczynienia. Reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do siedziby Travel & More. Powodem reklamacji Uczestnika nie mogą być uchybienia, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności tj. takie, które wynikają wyłącznie z działań lub zaniechań Uczestnika, osób trzecich, nie uczestniczących
w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć, ani ich uniknąć oraz szkód wywołanych działaniem siły wyższej.

 

 1. Odpowiedzialność Uczestnika.

 

Od momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej Uczestnik podlega zaleceniom przedstawicieli Travel & More odnoszących się do realizacji programu.

Każdy z uczestników ma obowiązek posiadania niezbędnych dokumentów (ważnego paszportu lub dowodu osobistego w zależności od wymagań kraju w którym realizowana jest impreza turystyczna), a także potrzebnych wiz, szczepień. Wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport. Przy wyjeździe poza Unię Europejską musi posiadać ważny paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Osobom posługującym się paszportem tymczasowym lub dyplomatycznym Travel & More zaleca przed dokonaniem rezerwacji kontakt z placówką dyplomatyczną kraju docelowego z racji możliwych ograniczeń formalnych związanych z takim paszportem.

Uczestnik ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, celnych oraz dewizowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także w krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów porządkowych oraz bezpieczeństwa w miejscu zakwaterowania i w środkach transportu, które są określone w regulaminach poszczególnych obiektów lub przez przewoźników. Wszelakie odstępstwa i nie przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów może spowodować bezpowrotne usunięcie Uczestnika z imprezy turystycznej w trybie natychmiastowym. W takich sytuacjach Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego pokrycia kosztów powrotu do miejsca zamieszkania, bez prawa do otrzymania zwrotu kosztów od Travel & More za niewykorzystane świadczenia i utracone dni imprezy turystycznej.

Uczestnik ma obowiązek opłacenia wszystkich kosztów związanych z lokalnymi opłatami (m.in. opłata dewizowa, kaucje, opłaty klimatyczne, rachunki za telefony w pokojach hotelowych, minibarek, wyrządzone zniszczenia etc.). Wszystkie nieuregulowane płatności mogą skutkować wystąpienia z pozwem przez Travel & More.

 

 1. Odwołanie imprezy turystycznej.

 

Travel & More zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej z powodu braku wymaganego minimum uczestników stanowiącego 30 osób w danym terminie na dany kierunek, co może nastąpić jednak nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. O odwołaniu imprezy Travel & More niezwłocznie powiadamia Uczestnika drogą mailową lub telefonicznie. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie, a jedynie zwrot wpłaconej kwoty za imprezę lub może zostać zaproponowane świadczenie zastępcze w postaci udziału w innej imprezie.

         Travel & More zastrzega sobie prawo do odwołania przejazdu z danego przystanku, w przypadku braku wymaganego minimum uczestników stanowiącego 10 osób, co może nastąpić nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. O zmianie miejsca wsiadania Travel & More niezwłocznie powiadamia Uczestnika drogą mailową lub telefonicznie.

Travel & More zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy niezależnie od terminu jej rozpoczęcia z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, strajki, rozruchy, ataki terrorystyczne, brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestników) bez ponoszenia kosztów. W takim przypadku Uczestnik może żądać wpisania go na listę uczestników innej imprezy lub zwrotu dokonanej wpłaty, Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie.

 

 1. Rezygnacja z imprezy turystycznej lub zmiana terminu.

 

Klient przed rozpoczęciem może zrezygnować z imprezy turystycznej. Konieczne jest pisemne poinformowanie biura o rezygnacji z imprezy. Za datę dostarczenia informacji uznaje się datę wpłynięcia korespondencji do Travel & More.  Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu poniesionych kosztów przez Travel & More koniecznych do podjęcia przygotowań do organizacji imprezy turystycznej. Travel & More na podstawie ukształtowanych historycznie danych ustala następujące koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej umowy:

 • do 31 dni przed dniem wyjazdu – 20 % ceny imprezy;
 • od 30 do 22 dni przed dniem wyjazdu – 30 % ceny imprezy;
 • od 21 do 15 dni przed datą wyjazdu – 50% ceny imprezy;
 • od 14 do 8 dni przed datą wyjazdu – 70% ceny imprezy;
 • od 7 do 3 dni przed datą wyjazdu – 80% ceny imprezy;
 • na 2 dni przed datą wyjazdu lub później – 95% ceny imprezy.

Zwrotu po wszystkich potrąceniach Travel & More dokonuje do 3 dni roboczych po zakończeniu imprezy turystycznej, której dotyczy zwrot.

UWAGA! Travel & More informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (obejmujące także koszty wcześniejszego powrotu z imprezy). Przedmiotem ubezpieczenia, dostępnego za dodatkową opłatą, są koszty rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Pełna treść dotycząca ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie internetowej travelandmore.pl.

 

 1. Zamiana uczestnika imprezy turystycznej.

 

Impreza autokarowa.

Klient ma prawo przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy
o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków wynikających z umowy jest skuteczne, jeżeli Klient na piśmie zawiadomi o zmianach Travel & More co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej oraz uiści opłatę manipulacyjną. Za datę dostarczenia informacji uznaje się datę wpłynięcia korespondencji do Travel & More.  Opłata manipulacyjna ustalana jest w zależności od kosztów poniesionych przez organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej, niemniej niż 100 zł. Za zapłatę całości ceny imprezy turystycznej oraz opłaty manipulacyjnej związanej ze zmianą uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 

Impreza samolotowa.

W przypadku imprez realizowanych samolotem rejsowym/liniowym/czarterowym powyższe warunki zmiany i rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty zmian (terminu, uczestnika itp.) oraz rezygnacji naliczone przez Travel & More będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z Travel & More w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.

 

 1. Ochrona danych osobowych.

 

Travel & More informuje, że administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Travel & More Sp. z o.o. z w siedzibą ul. Przemysłowa 4, lok 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z Travel & More Sp. z o. o. umowy oraz w celu marketingu produktów oraz usług Spółki. Podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom jedynie w celu realizacji umowy, w tym liniom lotniczym, autokarowym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, agentom współpracującym z Travel & More Sp. z o.o. na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, kontrahentom zagranicznym, w celu realizacji zawartej umowy z Travel & More Sp. z o.o. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.). Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd. Nieważność pojedynczych postanowień umowy-zgłoszenia lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy. Niniejsze warunki obowiązują dla imprez realizowanych od dnia 1.09.2017.